Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası
A. KAPSAM
Bu sayfa Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası isimli işbu Politika, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, TÜKAV – TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE TANITMA VAKFI (“bundan sonra TÜKAV olarak anılacaktır”) tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
B. TANIMLAR

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.
Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel verileri işleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir
Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum: Kişisel Verileri Korumu Kurumu
Politika: TÜKAV Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

C. REFERANSLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’): İşbu Politika’ ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun’dur.
Veri Sahiplerinden Gelen Taleplerin Yönetimi Prosedürü: TÜKAV bünyesince hazırlanan ve KVKK kapsamında veri sahiplerinden gelebilecek taleplerin karşılanmasında kullanılacak olan sürecin detaylandırıldığı prosedürdür.

D. DEĞİŞİKLİKLER
Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politika’ da yapılacak olan değişiklikler TÜKAV kurumsal internet sitesinden ve intranet sisteminden takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna da yine bu kurumsal siteden ve intranet sisteminden ulaşılabilmektedir.
AMAÇ
TÜKAV hizmet faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, bağışçılarının, bursiyerlerinin, gönüllüler, danışmanlar, tedarikçilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının, ziyaretçilerinin ve iş başvurusunda veya burs başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini, KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu politikanın amacı, TÜKAV’in yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak, ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

Bu bağlamda, TÜKAV KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile birlikte işbu Politika’da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.
2. KİŞİSEL VERİ
2.1. Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler
TÜKAV, KVKK 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

2.2. TÜKAV Tarafından İşlenen Veriler
Kişisel veriler TÜKAV bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla ya da KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. TÜKAV ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşmakta olan ve işbu Politika’daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:
İsim, soy isim, meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, askerlik bilgisi, adli sicil bilgisi, vergi mükellefiyeti durumu gibi veri sahibini tanıtıcı bilgiler,
Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
Adres, elektronik posta, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli veriler,
Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ISO belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,
Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal veriler.

2.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, TÜKAV tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:
TÜKAV tarafından sunulan hizmetlerden tüketicileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların TÜKAV iş birimleri tarafından yapılması,
TÜKAV hizmet politikalarının yürütülmesinin temini,
TÜKAV’in ve TÜKAV ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
TÜKAV proje ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla faaliyetlerin yürütülmesi.

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
TÜKAV, işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı veri aktarımı yapmaktadır ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve TÜKAV arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

Sivil Toplum Kuruluşları,
Sözleşmeli iş ortakları,
İşbirliği içinde olunan Devlet/Vakıf Üniversiteleri, Okullar
Tedarikçiler, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar
Hizmet alınan üçüncü kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bankalar
Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler.

2.5. Kişisel Verilerin Toplanması
TÜKAV tarafından işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen şartlar çerçevesinde direk olarak çalışanlar ve bağışçılardan, danışmanlardan, bursiyerlerden, gönüllülerden, iş ortaklarından, resmi kurumlardan ve diğer fiziki ortamlardan kişisel veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile de kişisel veri toplayabilmektedir.

2.6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel veriler TÜKAV bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca TÜKAV tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2.7. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri TÜKAV üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Veri Sahiplerinden Gelen Taleplerin Yönetimi Prosedürü kapsamında en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler TÜKAV’a ‘Korkutreis Mah. Necatibey Cad. 34/5 Çankaya – Ankara adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek iletebilecektir. Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda TÜKAV ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.
2.8. Yurtdışına Veri Aktarımı
İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politika’da belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır.

2.9. Kişisel Verilerin Güvenliği
TÜKAV, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

3. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER
3.1. Genel
Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır.
Bu çerezler, TÜKAV tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda TÜKAV tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, TÜKAV sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk TÜKAV’e ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.
3.2. Çerez Türleri
Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:
Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve TÜKAV kurumsal internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve TÜKAV kurumsal internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve TÜKAV kurumsal internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve TÜKAV kurumsal internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
3.3. Çerezlerin Kullanım Amaçları
TÜKAV tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
Operasyonel amaçlı kullanımlar: TÜKAV, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
İşlevselliğe yönelik kullanımlar: TÜKAV, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
Performansa yönelik kullanımlar: TÜKAV, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
Reklam amaçlı kullanımlar: TÜKAV, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

3.4. Çerezleri Devre Dışı Bırakmak
Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde TÜKAV sistemlerindeki bir takım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir.
Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.
TÜKAV – TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE TANITMA VAKFI
MİTHATPAŞA CADDESİ NO:39/6 KIZILAY / ÇANKAYA – ANKARA
TEL: 0312 926 1770  – E -POSTA : tukav06@gmail.com

    Call Now Button
    Cart